3 کافی نت یافت شد.

سید مصطفی حجازی تفرش-میدان امام خمینی-خیابان شهیدباهنر(استادیوم)
هادی سهرابی اطهر تفرش روستای وسمق
مصطفی حجازی تفرش.میدان باغ ملی.خیابان استادیوم