8 کافی نت یافت شد.

حسن منجی شهرستان سمیرم روستای مورک
کامران رحمانی اصفهان-شهرستان سمیرم-منطقه پادنا-شهر بیده
نسیم دره شوری بخش وردشت - روستای فتح آباد
- استان اصفهان شهرستان سمیرم منطقه پادنا شهر بیده
منوچهر طاهری پادنا علیا شهر بیده میدان صاحب الزمان
محمد شهر بیده میدان صاحب الزمان.روبرو کورش
ساعد بختیار شهرستان سمیرم بخش پادنا شهر بیده روبه روی افق کوروش
مهدی جعفری پادنا روستای کهنگان کافی نت آنلاین