2 کافی نت یافت شد.

احمد ساویسی شهرستان صحنه،بخش دینور،روستای میرطاهر
فرهاد نوری دوآبی صحنه خیابان 17 شهریور