3 کافی نت یافت شد.

جبار محمدی زمکانی شهر میراباد خیابان اصلی کافی نت محمدی
سعید الهی ثلاث باباجانی خیابان شهید ر جایی پایین تر از نانوایی
تحسین محمودی ثلاث باباجانی خ فاروق اعظم پاساژ نوروزی