4 کافی نت یافت شد.

- روبروی بهداری
- بندرریگ فلکه امام خمینی کافی نت ابولفضل
راضیه دشتی مکان خیابان فرمانداری روبه روی هنرستان هاجر
فهیمه قبادی نژاد گناوه حدفاصل چهارراه بهداری و چهارراه قدس