2 کافی نت یافت شد.

مسعود هنرمند خراسان شمالی بخش مانه دهستان اترک روستای کوشکی راجی
پایدار شهرستان مانه و سملقان شهر اشخانه