2 کافی نت یافت شد.

- فرمهین بلوار شهید چمران نرسیده به پارک ساعی
هادی نوذربیکلری بلوار شهید چمران روبروی اداره برق