3 کافی نت یافت شد.

بشیر بابائی شهر فراغی محله قره باش روبروی مدرسه تربیت پلاک 0
جابر عباسی بلوار بسیج کوچه فجر سوم
خیامی کردکوی خ شهیدمطهری نبش معلم۵ کشیری _خیامی