4 کافی نت یافت شد.

ملیحه هادی شاندیز شاندیز بین ولیعصر 22 و 24 کافی نت آریا
مرتضی کاظمی شاندیز شاندیز - بین ولیعصر 5 و 7 کافی نت ایده نو
مرتضی کاظمی شاندیز شاندیز_بین ولیعصر5و7_کافی نت ایده نو
سجاد کابلیان استان : خراسان رضوی شهر شاندیز ولیعصر 9 پلاک 370